งานค่ายผู้นำเยาวชนโรตารี

สโมสรโรตารีตราด และสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ภาค 3340 RI นำโดย ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 RI. อผช.หงษ์รวี คงศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดอบรม ผชภ.ศักดิ์ประเสริฐ์ เจริญประสิทธิ์ รองประธานการจัดงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3740 RI เขต 1 นย.อังกูร ฤชาคณิต นายกสโมสรโรตารีตราด และ นย.ปาณิตา ปรีชาวงค์ นายกสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ได้จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่ 12-17 ปีทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมจำนวนกว่า 273 คน ร่วมกันประกอบกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในได้จัดแสดงเรื่องราวผู้อพยพชาวกัมพูชาซึ่งหนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522-2529 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯเป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป และกิจกรรมปลูกป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นพยอม โดยกลุ่มเยาวชนค่ายโรตารี (RYLA )ร่วมกันช่วยปลูกกว่า 300 ต้น