28 ส.ค. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมและถวายเป็นพระราชกุศล ในงานมีการเสวนาเรื่อง “สตรีไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นายสุรศักดิ์  อิงประสาร ประธาน กต.ตร.บ่อไร่ นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตะวันออก มีองค์กรสมาชิกในเขตภาคตะวันออกกว่า 700 คน ร่วมในงาน โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม งานนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการประกวดวาดภาพโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด “ความประทับใจ แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด