เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายสมคิด สัมมา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและโครงการชลประทานตราด นำนายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกบึงเขาล้าน ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มประสิทธิการเก็บกักน้ำ มีนายพีระ การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ