ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยนำครูและนักเรียนจำนวน 158 คน เข้าชม ศาลาราชการุณย์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขามจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยนำครูและนักเรียนจำนวน 158 คน ณ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่28- 29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านคลองจาก จ.ตราด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจาก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำครูและนักเรียนเข้าชมและเรียนรู้ที่ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯเขาล้าน

นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 88 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายใน ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562