เยี่ยมชม

2

นางสาวสุวรรณี   เจริญนาม      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง     ตำบลทรายขาว     อำเภอสอยดาว      จังหวัดจันทบุรี  นำคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   จำนวน 92 คน   เยี่ยมชมสวนสมุนไพร  สวนไม้มงคล และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย         ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529   โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2558

ทัศนศึกษา

1

นายวุฒิพงษ์     วงษ์ชู        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม     ตำบลนาหนองทุ่ม     อำเภอแก้งคร้อ      จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่     นำคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 100  คน   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ    พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529  โดยมีนายสันทนา       หอยสังข์  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 

เยี่ยมชม

DSCF3640

นางสาวสุภาภรณ์   ตรีแสน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ในโอกาสนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ    พระบรมราชินีนาถสภากาชาดไทย         ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522-2529     โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ    ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรมศูนย์ราชการุณย์

DSCF3630 DSCF3631

นายบุญเลิศ  วรวงค์      ปลัดอาวุโส  อำเภอคลองใหญ่      นำคณะเจ้าพนักงานที่ดิน      สำนักงานที่ดิน   อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  จำนวน 40 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างพ.ศ.2522-2529  โดยมีผู้จัดการศูนย์ฯ นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ให้การต้อนรับ เมื่อ 26 ต.ค.58

เยาวชนผู้นำโรตารี่

นายวิวัฒน์   พิพัฒน์ไชยศิริ     ผู้ว่าการโรตารี่ 3340  ประเทศไทย  เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี่(RYLA)ครั้งที่ 24  ระหว่างวันที่ 13-17 ต.ค.58  มีเยาวชนเข้ารับการอบรม 249 คน โดยมีนายชัยวัฒน์  โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  กล่าวต้อนรับ นายชาญ  จรรโลงเศวตกุล  บรรยายพิเศษ      ณ  ห้องประชุมอาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

DSCF3605 DSCF3606 DSCF3607

เยี่ยมชม 16 ก.ย.58

DSCF3594

นายสุนทร ผดุงตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อปีพ.ศ.2522 – 2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ศึกษาดูงาน

นายวิชัย    เปาวิมาน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง    นำคณะผู้บริหาร    สมาชิกอบต.   พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง   จำนวน 50 คน     ศึกษาดูงานด้านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชกรณียกิจ     เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ         ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   เมื่อปีพ.ศ.2522 – 2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF3584 DSCF3587

ศึกษาดูงาน 5ก.ย.58

นายกิจพชรพล     เสมอเหมือนและนายวรวิทย์   พูลสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  นำยุวมัคคุเทศก์ จำนวน 80 คน  ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำมัคคุเทศก์  ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนเทศบาลเมืองจันทบุรี  ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อปีพ.ศ.2522-2529 ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือราชการุณย์เป็นที่ระลึกด้วย

DSCF3578 DSCF3583

เยี่ยมชม 5 ก.ย.58

นายนุกูล  สุขเกื้อ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาจำนวน 11 คน ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง”การอนามัยแม่และเด็ก” ที่โรงพยาบาลตราด เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพเมื่อพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF3572

ทัศนศึกษานอกสถานที่

281653

นางบุญชุบ  คงทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 326 คน   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด    โดยเข้าชมสวนสมุนไพรสมเด็จ องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย      ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย   สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด  76 จังหวัด    และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป